Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan de advocaat is betaald. De cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag de advocaat aan te spreken.